• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby spoločnosť HAPPY DOGS Žilina, so sidlom B. S. Timravy 948/3, 010 08, IČO 51278707 ako prevádzkovateľ spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a to na účel registrácie na skupinové tréningy do 3 mesiacov od vyplnenia formulára

Súčasne beriem na vedomie, že:

• prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HAPPY DOGS Žilina;

• účelom spracúvania osobných údajov je vyplnenie údajov (meno a priezvisko, telefónne číslo a email) právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas;

• príjemcom osobných údajov budú nasledovné osoby: HAPPY DOGS Žilina, so sidlom B. S. Timravy 948/3, 010 08, IČO 51278707;

• osobné údaje budú uchovávané počas doby na ktorú je udelený tento súhlas;

• poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním;

• mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

• ak sa domnievam, že som priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov, mám právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie alebo kontaktovať oprávnené osoby ohľadom spracúvania osobných údajov je možné prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti Happy Dogs alebo zaslaním e-mailu na adresu sventek.patrik@gmail.com